Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

congress

Bản dịch
Quốc hội
The
president
has
to
speak
with
Congress
.
Tổng thống phải nói chuyện với Quốc hội.
Có 3 lời bình
The
president
has
to
speak
with
Congress
.
Tổng thống phải nói chuyện với Quốc hội.
Có 3 lời bình
Congress
is
talking
about
the
new
law
.
Quốc hội đang thảo luận về bộ luật mới.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.