Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

congress

Bản dịch
Quốc hội
The
(article)
president
Tổng thống
has
hasto
phải
to
hasto
phải
nói
với
đối với
vào
speak
tospeak
nói
nói
with
với
cùng
bằng
Congress
Quốc hội
.
Tổng thống phải nói chuyện với Quốc hội.
Có 3 lời bình
Congress
Quốc hội
is
đang
talking
đang nói
nói
đang nói chuyện
about
về
khoảng
the
(article)
new
mới
law
luật
.
Quốc hội đang thảo luận về bộ luật mới.
Có 11 lời bình
The
(article)
President
Tổng thống
needs
needsto
cần
cần
to
needsto
cần
với
đối với
vào
talk
nói chuyện
nói
to
với
đối với
vào
Congress
Quốc hội
.
Tổng thống cần nói với Quốc hội.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.