Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

concepts

Bản dịch
khái niệm (plural), ý tưởng
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.