completely

Bản dịch
hoàn toàn
The
(article)
answer
câu trả lời
trả lời (v)
đáp án
is
bị
completely
hoàn toàn
wrong
sai
sai lầm
.
Câu trả lời thì hoàn toàn sai.
Có 19 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
completely
hoàn toàn
impossible
bất khả thi
không thể
.
Nó thì hoàn toàn bất khả thi.
Có 15 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
completely
hoàn toàn
possible
khả thi
.
Nó thì hoàn toàn có thể.
Có 4 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.