Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

competition

Bản dịch
cuộc thi, sự cạnh tranh
We
need
to
have
competition
in
the
market
.
Chúng ta cần phải có sự cạnh tranh trong thị trường .
Có 2 lời bình
We
need
to
have
competition
in
the
market
.
Chúng ta cần phải có sự cạnh tranh trong thị trường .
Có 2 lời bình
Everything
is
a
competition
.
Mọi thứ là một sự cạnh tranh .
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.