Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

comb

Bản dịch
lược, cái lược, chiếc lược
I
tôi
have
a
một
comb
cái lược
chiếc lược
lược
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
girls
cô gái (số nhiều)
cô bé (số nhiều)
.
Tôi có một cái lược cho những cô gái.
Có 4 lời bình
I
tôi
have
a
một
wooden
bằng gỗ
comb
cái lược
chiếc lược
lược
.
Tôi có một cái lược bằng gỗ.
Có 12 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
your
của bạn
comb
cái lược
chiếc lược
lược
.
Tôi thích cái lược của bạn.
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.