Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

collection

Bản dịch
bộ sưu tập, bộ sưu tầm
The
(article)
shoe
giày
is
đang
in
trong
vào
my
của tôi
collection
bộ sưu tập
bộ sưu tầm
.
Cái giầy thì ở trong bộ sưu tầm của tôi.
Có 11 lời bình
What
cái gì
thật là
do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
think
thinkof
nghĩ về
nghĩ
suy nghĩ
of
thinkof
nghĩ về
của
the
(untranslated)
collection
bộ sưu tập
bộ sưu tầm
?
Bạn nghĩ gì về bộ sưu tập?
Có 5 lời bình
The
(article)
collection
bộ sưu tập
bộ sưu tầm
Bộ sưu tầm
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.