Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clock

Bản dịch
đồng hồ, đồng hồ treo tường
My
mydaughter
Con gái của tôi
của tôi
daughter
mydaughter
Con gái của tôi
con gái
wants
muốn
a
một
clock
đồng hồ
đồng hồ treo tường
.
Con gái của tôi muốn một cái đồng hồ.
Có 3 lời bình
My
của tôi
clock
đồng hồ
đồng hồ treo tường
is
bị
pink
màu hồng
hồng
.
Cái đồng hồ của tôi màu hồng.
Có 12 lời bình
Where
ở đâu
đâu
nơi mà (conjunction)
is
bị
the
(article)
clock
đồng hồ treo tường
đồng hồ
?
Cái đồng hồ treo tường ở đâu?
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.