Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

climate

Bản dịch
khí hậu
What
cái gì
thật là
is
bị
climate
khí hậu
change
sự thay đổi
thay đổi
?
Sự biến đổi khí hậu là gì?
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
speak
nói
about
về
khoảng
the
(untranslated)
climate
khí hậu
.
Chúng tôi nói về khí hậu.
Có 9 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
climate
khí hậu
change
sự thay đổi
thay đổi
?
Sự biến đổi khí hậu là gì?
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.