Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clearly

Bản dịch
rõ, rõ ràng, một cách rõ ràng
Please
làm ơn
vui lòng
xin
,
say
nói
clearly
một cách rõ ràng
rõ ràng
yes
vâng
or
hay
hoặc
no
không
đừng
.
Làm ơn, nói một cách rõ ràng có hay không.
Có 10 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
clearly
rõ ràng
một cách rõ ràng
not
không phải là
không
a
một
boy
cậu bé
thằng nhóc
.
Anh ấy rõ ràng là không phải một cậu bé.
Có 22 lời bình
Speak
nói
clearly
một cách rõ ràng
rõ ràng
.
Nói một cách rõ ràng.
Có 44 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.