Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

clear

Bản dịch
rõ, rõ ràng, trong
Is
bị
my
của tôi
explanation
sự giải thích
clear
rõ ràng
trong sáng
?
Sự giải thích của tôi có rõ ràng không?
Có 10 lời bình
Too
quá
cũng
many
nhiều
things
thứ
điều
mọi thứ
are
thì
not
không
không phải là
clear
rõ ràng
trong sáng
.
Quá nhiều điều thì không rõ ràng.
Có 5 lời bình
Today
hôm nay
is
bị
a
một
clear
trong sáng
trong lành
trong
day
ngày
.
Hôm nay là một ngày trong lành.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.