classes

Bản dịch
giai cấp, lớp học
I
tôi
like
thích
giống như
giống
French
tiếng Pháp
Pháp
người Pháp
classes
lớp học
giai cấp
.
Tôi thích những giờ học tiếng Pháp.
Có 7 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.