Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

class

Bản dịch
lớp, buổi học
There
are
forty
students
in
our
class
.
Có bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.
Có 8 lời bình
There
are
forty
students
in
our
class
.
Có bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.
Có 8 lời bình
We
have
no
class
today
.
Chúng tôi không có lớp hôm nay.
Có 39 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.