class

Bản dịch
lớp, buổi học
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
forty
bốn mươi
students
những sinh viên
những học sinh
in
trong
vào
our
của chúng tôi
class
lớp
buổi học
.
Có bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.
Có 8 lời bình
We
chúng tôi
have
no
không
đừng
class
buổi học
lớp
today
hôm nay
.
Chúng tôi không có lớp hôm nay.
Có 39 lời bình
There
thereare
ở kia
ở đó
đó
are
thereare
thì
forty
bốn mươi
students
những sinh viên
những học sinh
in
trong
vào
our
của chúng tôi
class
lớp
buổi học
.
Có bốn mươi sinh viên trong lớp chúng tôi.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.