churches

Bản dịch
những nhà thờ
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
the
(article)
city
thành phố
of
của
churches
những nhà thờ
.
Nó là thành phố của những nhà thờ.
Có 18 lời bình
I
tôi
see
trông thấy
thấy
xem
the
(article)
churches
những nhà thờ
Tôi thấy những nhà thờ
Có 9 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.