Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

choose

Bản dịch
chọn
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
will
sẽ
choose
chọn
one
oneof
một trong số
một trong những
một
người
mốt
of
oneof
một trong số
một trong những
của
you
bạn
.
Anh ấy sẽ chọn một trong các bạn .
Có 4 lời bình
Which
nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)
nào
direction
hướng
phương hướng
sự điều khiển
will
sẽ
they
chúng
họ
choose
chọn
?
Họ sẽ chọn hướng nào ?
Có 3 lời bình
The
(article)
parents
bố mẹ
cha mẹ
ba mẹ
have
haveto
phải
to
haveto
phải
cho
để
vào
choose
chọn
a
một
new
mới
school
trường
trường học
for
cho
trong (time)
đối với
their
của họ
daughter
con gái
.
Phụ huynh phải chọn một trường mới cho con gái họ.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của choose


PersonPresentPast
Ichoosechose
he/she/itchooseschose
you/we/theychoosechose
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.