Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

character

Bản dịch
tính cách, cá tính, nhân cách
She
cô ấy
cô ta
is
đang
a
một
woman
người phụ nữ
of
của
strong
mạnh mẽ
mạnh
khoẻ mạnh
character
cá tính
tính cách
nhân cách
.
Cô ấy là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ .
Có 3 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
of
ofcharacter
có tư cách
có nhân cách
của
character
ofcharacter
có tư cách
có nhân cách
nhân cách
nhân vật
tính cách
.
Anh ta là một người đàn ông có tư cách .
Có 14 lời bình
She
cô ấy
cô ta
is
đang
a
một
woman
người phụ nữ
of
của
strong
mạnh mẽ
mạnh
khoẻ mạnh
character
cá tính
tính cách
nhân cách
.
Cô ấy là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ .
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.