Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

chapter

Bản dịch
chương
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
a
một
chapter
chương
of
của
her
của cô ấy
cô ấy
book
cuốn sách
quyển sách
sách
.
Nó là một chương trong quyển sách của cô ấy.
Có 5 lời bình
This
này
việc này
điều này
chapter
chương
is
bị
in
bằng
trong
vào
English
tiếng Anh
người Anh
.
Chương này bằng tiếng Anh.
Có 2 lời bình
I
tôi
read
đọc
the
(article)
next
tiếp theo
tiếp
tới
chapter
chương
.
Tôi đọc chương tiếp theo.
Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.