Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

category

Bản dịch
thể loại, phạm trù
They
họ
chúng
talk
nói chuyện
nói
about
về
khoảng
a
một
different
khác
khác nhau
category
phạm trù
thể loại
.
Họ nói chuyện về một thể loại khác .
Có 6 lời bình
Cheese
phô mai
pho mát
and
với
milk
sữa
are
thì
in
trong
vào
the
thesame
như nhau
(article)
same
thesame
như nhau
cùng
giống nhau
như nhau
category
thể loại
phạm trù
.
Phô mai và sữa là cùng thể loại .
Có 7 lời bình
They
họ
chúng
talk
nói chuyện
nói
about
về
khoảng
a
một
different
khác
khác nhau
category
phạm trù
thể loại
.
Họ nói chuyện về một thể loại khác .
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.