cat

Bản dịch
mèo, con mèo
We
chúng tôi
have
a
một
cat
con mèo
mèo
and
với
a
một
dog
con chó
chó
.
Chúng tôi có một con mèo và một con chó.
Có 48 lời bình
We
chúng tôi
have
a
một
cat
con mèo
mèo
.
Chúng tôi có một con mèo.
Có 8 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
cat
con mèo
mèo
.
Anh ấy có một con mèo.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.