cards

Bản dịch
những thiệp, những thẻ
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
accept
chấp nhận
credit
tín dụng
cards
những thẻ
những thiệp
?
Bạn có chấp nhận các thẻ tín dụng không?
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.