Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cannot

Bản dịch
không thể
I
tôi
cannot
không thể
read
đọc
her
của cô ấy
cô ấy
mind
tâm trí
tinh thần
đầu óc
.
Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.
Có 20 lời bình
I
tôi
cannot
không thể
buy
mua
your
của bạn
love
tình yêu
yêu
.
Tôi không thể mua được tình yêu của bạn.
Có 23 lời bình
She
cô ấy
cô ta
cannot
không thể
feel
cảm thấy
thấy
this
điều này
này
việc này
.
Cô ấy không thể cảm thấy điều này.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.