Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

can

Bản dịch
có thể
Can
có thể
I
tôi
leave
để lại
để
bỏ lại
a
một
message
lời nhắn
tin nhắn
thông điệp
?
Tôi có thể để lại một lời nhắn không?
Có 1 lời bình
Nobody
không có ai
không ai
không người nào
can
có thể
find
tìm thấy
tìm ra
kiếm thấy
it
.
Không ai có thể tìm thấy nó.
Có 5 lời bình
Can
có thể
I
tôi
help
giúp
giúp đỡ
sự giúp đỡ
you
bạn
?
Tôi có thể giúp bạn không?
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của can


PersonPresentPast
Icancanned
he/she/itcanscanned
you/we/theycancanned

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.