Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cameras

Bản dịch
Máy ảnh (số nhiều)
They
họ
chúng
take
lấy
cầm
đưa
the
(article)
cameras
Máy ảnh (số nhiều)
to
đến
để
vào
the
(article)
hotel
khách sạn
.
Họ mang những chiếc máy ảnh tới khách sạn.
Có 4 lời bình
At
atleast
ít nhất
tại
lúc
least
atleast
ít nhất
two
hai
đôi
cameras
Máy ảnh (số nhiều)
are
thì
here
ở đây
đây
.
Ít nhất hai chiếc máy ảnh ở đây.
Có 17 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.