called

Bản dịch
gọi, đã gọi, gọi là
Chia động từ của call

Tất cả thể động từ của call

PersonPresentPast
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.