Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

budget

Bản dịch
kinh phí, ngân sách
We
chúng tôi
need
cần
cần phải
a
một
budget
ngân sách
kinh phí
for
cho
trong (time)
đối với
our
của chúng tôi
family
gia đình
nhà
.
Chúng tôi cần một ngân sách cho gia đình chúng tôi.
Có 3 lời bình
The
(article)
budget
ngân sách
kinh phí
for
cho
trong (time)
đối với
the
(article)
new
mới
school
trường
trường học
is
đang
not
không
không phải là
enough
đủ
.
Ngân sách cho ngôi trường mới thì không đủ.
Có 8 lời bình
The
(article)
budget
ngân sách
kinh phí
Ngân sách
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.