brother

Bản dịch
anh trai, em trai
Your
của bạn
brother
anh trai
em trai
drinks
uống
water
nước
.
Anh trai của bạn uống nước.
Có 24 lời bình
My
của tôi
brother
anh trai
em trai
drinks
uống
water
nước
.
Anh tôi uống nước.
Có 15 lời bình
Your
của bạn
brother
anh trai
em trai
drinks
uống
water
nước
.
Anh trai của bạn uống nước.
Có 24 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.