Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

blood

Bản dịch
máu
I
tôi
went
đã đi
to
vào
cho
để
give
cho
đưa cho
đưa
my
của tôi
blood
máu
today
hôm nay
.
Tôi đã đi hiến máu của tôi vào ngày hôm nay.
Có 2 lời bình
Is
đang
that
đó
điều đó
việc đó
blood
máu
?
Đó có phải là máu không?
Có 9 lời bình
What
thật là
cái gì
is
đang
your
của bạn
blood
máu
type
kiểu
loại
loại hình
?
Nhóm máu của bạn là gì?
Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.