Tiếng Anh

bilingual

Tiếng Việt
nói hai thứ tiếng, thông thạo hai thứ tiếng, sử dụng hai thứ tiếng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
bilingualVí dụMy parents are bilingual but I am not.Bản dịchBố mẹ tôi nói hai thứ tiếng nhưng tôi thì không.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.