Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

benefits

Bản dịch
lợi ích (số nhiều)
What
cái gì
thật là
are
đang
the
(article)
benefits
lợi ích (số nhiều)
of
của
this
này
việc này
điều này
system
hệ thống
?
Những lợi ích của hệ thống này là gì?
Có 1 lời bình
Milk
sữa
has
many
nhiều
benefits
lợi ích (số nhiều)
.
Sữa có nhiều lợi ích.
Có 14 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.