benefit

Bản dịch
lợi ích
The
(article)
benefit
lợi ích
is
bị
small
nhỏ
.
Lợi ích thì nhỏ.
Có 16 lời bình
What
cái gì
thật là
are
thì
the
(article)
benefits
lợi ích (số nhiều)
of
của
this
này
việc này
điều này
system
hệ thống
?
Những lợi ích của hệ thống này là gì?
Có 1 lời bình
Milk
sữa
has
many
nhiều
benefits
lợi ích (số nhiều)
.
Sữa có nhiều lợi ích.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.