Tiếng Anh

believes

Tiếng Việt
tin, tin rằng

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
believesVí dụHe believes that she has wine.Bản dịchAnh ta tin là cô ta có rượu.
believeVí dụWe believe that she has the answer.Bản dịchChúng tôi tin rằng cô ấy có câu trả lời.
believeVí dụYou are not going to believe this.Bản dịchBạn sẽ không tin điều này.

chia động từ believe

PersonPresentPast
Ibelievebelieved
he/she/itbelievesbelieved
you/we/theybelievebelieved
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.