Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

beauty

Bản dịch
vẻ đẹp, người đẹp, sắc đẹp
Beauty
sắc đẹp
vẻ đẹp
người đẹp
is
bị
not
không phải là
không
everything
tất cả mọi thứ
mọi thứ
.
Sắc đẹp không phải là tất cả.
Có 8 lời bình
The
(article)
beauty
sắc đẹp
người đẹp
vẻ đẹp
Sắc đẹp
Có 19 lời bình
Beauty
sắc đẹp
vẻ đẹp
người đẹp
is
bị
not
không phải là
không
everything
tất cả mọi thứ
mọi thứ
.
Sắc đẹp không phải là tất cả.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.