Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

band

Bản dịch
ban nhạc
Our
của chúng tôi
band
ban nhạc
has
seven
bảy
members
thành viên
.
Ban nhạc của chúng tôi có bảy thành viên.
Có 2 lời bình
My
của tôi
band
ban nhạc
played
đã chơi (quá khứ)
on
vào (day, month)
trên
bật
Saturday
thứ bảy
.
Ban nhạc của tôi đã chơi vào thứ bảy.
Có 1 lời bình
Your
của bạn
band
ban nhạc
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
.
Ban nhạc của các bạn đã thắng.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.