ball

Bản dịch
bóng, quả bóng, trái banh
Do
donot
đừng
không
(auxiliary verb)
làm
not
donot
đừng
không
không
không phải là
play
chơi
đàn
with
với
cùng
bằng
a
một
ball
quả bóng
bóng
trái banh
in
trong
vào
the
theroom
căn phòng
(article)
room
theroom
căn phòng
phòng
căn phòng
.
Đừng chơi với một quả bóng trong phòng.
Có 3 lời bình
I
tôi
have
a
một
ball
quả bóng
trái banh
bóng
.
Tôi có một quả bóng.
Có 10 lời bình
Do
donot
đừng
không
(auxiliary verb)
làm
not
donot
đừng
không
không
không phải là
play
chơi
đàn
with
với
cùng
bằng
a
một
ball
quả bóng
bóng
trái banh
in
trong
vào
the
theroom
căn phòng
(article)
room
theroom
căn phòng
phòng
căn phòng
.
Đừng chơi với một quả bóng trong phòng.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.