Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

back

Bản dịch
lưng, về
They
họ
chúng
talk
nói chuyện
nói
behind
đằng sau
sau
phía sau
my
của tôi
back
lưng
về
.
Họ nói chuyện đằng sau lưng tôi.
Có 5 lời bình
Her
cô ấy
của cô ấy
back
lưng
về
is
bị
large
rộng
to
lớn
.
Lưng cô ấy thì rộng.
Có 1 lời bình
They
họ
chúng
talk
nói chuyện
nói
behind
đằng sau
sau
phía sau
my
của tôi
back
lưng
về
.
Họ nói chuyện đằng sau lưng tôi.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.