Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

author

Bản dịch

tác giả

The
author
writes
about
his
daughter
.

Tác giả viết về con gái của anh ấy.

Có 9 lời bình

The
author
writes
about
his
daughter
.

Tác giả viết về con gái của anh ấy.

Có 9 lời bình

My
uncle
is
the
author
of
the
book
.

Chú tôi là tác giả của quyển sách.

Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.