Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

author

Bản dịch
tác giả
The
(article)
author
tác giả
writes
viết
viết cho
about
về
khoảng
his
của anh ấy
daughter
con gái
.
Tác giả viết về con gái của anh ấy.
Có 9 lời bình
My
của tôi
uncle
chú
is
đang
the
(article)
author
tác giả
of
của
the
(article)
book
quyển sách
sách
cuốn sách
.
Chú tôi là tác giả của quyển sách.
Có 15 lời bình
I
tôi
am
đang
not
không phải là
không
the
(article)
author
tác giả
.
Tôi không phải là tác giả.
Có 29 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.