Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attention

Bản dịch
sự chú ý
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
pays
trả tiền
thanh toán
trả
no
không
đừng
attention
sự chú ý
to
để
đến
vào
the
theteacher
người giáo viên
(article)
teacher
theteacher
người giáo viên
giáo viên
.
Anh ta không chú ý tới giáo viên .
Có 6 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
pays
trả tiền
thanh toán
trả
no
không
đừng
attention
sự chú ý
to
để
đến
vào
the
theteacher
người giáo viên
(article)
teacher
theteacher
người giáo viên
giáo viên
.
Anh ta không chú ý tới giáo viên .
Có 6 lời bình
They
họ
chúng
never
không bao giờ
pay
payattentionto
chú ý tới
chú ý
trả tiền
trả
thanh toán
attention
payattentionto
chú ý tới
chú ý
sự chú ý
to
payattentionto
chú ý tới
để
đến
vào
me
tôi
.
Họ không bao giờ chú ý tới tôi.
Có 14 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.