Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

attack

Bản dịch
tấn công
The
(article)
attack
tấn công
happened
đã diễn ra
đã xảy ra
in
vào
trong
March
tháng Ba
.
Cuộc tấn công đã diễn ra vào tháng ba.
Có 4 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
died
diedof
đã chết vì
đã chết
of
diedof
đã chết vì
của
a
một
heart
heartattack
cơn đau tim
trái tim
attack
heartattack
cơn đau tim
tấn công
.
Anh ấy đã chết vì một cơn đau tim.
Có 4 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
will
sẽ
have
a
một
heart
heartattack
cơn đau tim
trái tim
attack
heartattack
cơn đau tim
tấn công
.
Anh ấy sẽ có một cơn đau tim.
Có 21 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.