Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

assume

Bản dịch
cho rằng, cho là
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
cho
vào
đối với
assume
cho là
cho rằng
they
chúng
họ
are
đang
husband
chồng
and
với
wife
vợ
.
Chúng tôi sẽ cho là họ là chồng và vợ.
Có 7 lời bình
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
cho
để
vào
assume
assumethat
rằng
cho rằng
cho là
that
assumethat
rằng
rằng
điều đó
đó
she
cô ấy
cô ta
drank
đã uống
.
Chúng tôi sẽ cho rằng cô ấy đã uống.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
cho
vào
đối với
assume
assumethat
rằng
cho rằng
cho là
that
assumethat
rằng
rằng
điều đó
đó
the
(article)
baby
đứa trẻ
sleeps
ngủ
.
Chúng tôi sẽ cho rằng em bé ngủ.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.