Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

artist

Bản dịch
nghệ sĩ
I
tôi
am
đang
the
(article)
artist
nghệ sĩ
of
của
the
(article)
month
tháng
.
Tôi là nghệ sĩ của tháng.
Có 53 lời bình
The
(article)
artists
những nghệ sĩ
các nghệ sĩ
work
việc làm (noun)
làm việc (verb)
làm (verb)
in
trong
vào
the
(article)
morning
buổi sáng
sáng
.
Những người nghệ sĩ làm việc vào buổi sáng.
Có 14 lời bình
They
họ
chúng
are
thì
artists
những nghệ sĩ
các nghệ sĩ
.
Họ là những người nghệ sĩ.
Có 50 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.