Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

arrest

Bản dịch
bắt giữ
The
two
men
are
under
arrest
.
Hai người đàn ông bị bắt giữ.
Có 7 lời bình
The
two
men
are
under
arrest
.
Hai người đàn ông bị bắt giữ.
Có 7 lời bình
The
woman
is
under
arrest
.
Người phụ nữ bị bắt giữ.
Có 0 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.