Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

army

Bản dịch
quân đội
The
(article)
army
quân đội
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
match
trận đấu
diêm
.
Quân đội đã thắng cuộc chiến.
Có 1 lời bình
The
(article)
army
quân đội
is
bị
big
lớn
to
.
Quân đội thì lớn.
Có 12 lời bình
The
(article)
army
quân đội
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
the
(article)
match
trận đấu
diêm
.
Quân đội đã thắng cuộc chiến.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.