Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

architect

Bản dịch

kiến trúc sư

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

Anh ấy là kỹ sư, cô ấy là kiến trúc sư.

Có 84 lời bình

He
is
the
engineer
,
she
is
the
architect
.

Anh ấy là kỹ sư, cô ấy là kiến trúc sư.

Có 84 lời bình

The
architect
is
my
uncle
.

Người kiến trúc sư là chú tôi.

Có 45 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.