Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

apply

Bản dịch
nộp đơn, áp dụng
I
tôi
am
amgoingto
sẽ
sắp
đang
going
amgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
amgoingto
sẽ
sắp
để
vào
đối với
apply
áp dụng
nộp đơn
it
.
Tôi sẽ áp dụng nó.
Có 5 lời bình
We
chúng tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
để
vào
đối với
apply
nộp đơn
áp dụng
to
tobe
làm
để
vào
đối với
be
tobe
làm
(untranslated)
được
students
những học sinh
những sinh viên
there
ở đó
đó
ở kia
.
Chúng tôi muốn đăng kí làm sinh viên ở đó.
Có 1 lời bình
I
tôi
want
wantto
muốn
muốn
to
wantto
muốn
vào
để
đối với
apply
nộp đơn
áp dụng
to
vào
để
đối với
that
đó
điều đó
việc đó
program
chương trình
.
Tôi muốn nộp đơn vào chương trình đó.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của apply


PersonPresentPast
Iapplyapplied
he/she/itappliesapplied
you/we/theyapplyapplied
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.