applications

Bản dịch
ứng dụng (plural), những đơn đăng ký
This
điều này
này
việc này
is
bị
important
quan trọng
in
trong
vào
some
một số
một vài
một ít
applications
những đơn đăng ký
ứng dụng (plural)
.
Điều này là quan trọng trong một số đơn đăng ký.
Có 1 lời bình
I
tôi
need
cần
cần phải
two
hai
đôi
applications
những đơn đăng ký
ứng dụng (plural)
.
Tôi cần hai đơn đăng ký.
Có 36 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.