Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

answer

Bản dịch
câu trả lời, trả lời (v), đáp án
I
tôi
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
answer
câu trả lời
trả lời (v)
đáp án
to
để
vào
đối với
your
của bạn
question
câu hỏi
.
Tôi đã không trả lời câu hỏi của bạn .
Có 7 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
answer
trả lời (v)
câu trả lời
đáp án
me
tôi
.
Anh ấy đã không trả lời tôi.
Có 6 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
did
didnot
đã không
đã
đã làm
not
didnot
đã không
không
không phải là
answer
trả lời (v)
câu trả lời
đáp án
yet
chưa
vẫn
.
Anh ấy chưa trả lời.
Có 7 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của answer


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.