Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

analyze

Bản dịch
phân tích
We
chúng tôi
have
haveto
phải
to
haveto
phải
để
vào
đối với
analyze
phân tích
all
tất cả
mọi
đều
the
(article)
problems
vấn đề
.
Chúng ta phải phân tích tất cả những vấn đề.
Có 5 lời bình
How
như thế nào
làm sao
do
làm
(auxiliary verb)
we
chúng tôi
analyze
phân tích
it
?
Chúng ta phân tích nó như thế nào?
Có 8 lời bình
I
tôi
have
haveto
phải
to
haveto
phải
vào
đối với
với
analyze
phân tích
it
.
Tôi phải phân tích nó.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của analyze


PersonPresentPast
Ianalyzeanalyzed
he/she/itanalyzesanalyzed
you/we/theyanalyzeanalyzed
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.