Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

analysis

Bản dịch
phân tích
What
thật là
cái gì
was
đã là
đã
her
của cô ấy
cô ấy
analysis
phân tích
?
phân tích của cô ấy đã là gì ?
Có 19 lời bình
She
cô ấy
cô ta
starts
bắt đầu
the
(article)
analysis
phân tích
.
Cô ấy bắt đầu sự phân tích.
Có 8 lời bình
What
thật là
cái gì
was
đã là
đã
her
của cô ấy
cô ấy
analysis
phân tích
?
phân tích của cô ấy đã là gì ?
Có 19 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.